Bàn y tế

Bàn y tế, hay bàn bệnh viện là thiết bị thiết yếu sử dụng trong các bệnh viện. Bàn y tế là tên gọi chung bao gồm các thiết bị dạng bàn, được sản xuất với các chức năng riêng:

– Các loại bàn tiếp dụng cụ (bàn tít).

– Các loại bàn chức năng cho các khoa viện:

+ Bàn mổ đa chức năng, bàn tiểu phẫu.

+ Bàn khám sản, bàn đẻ đa năng.

+ Bàn khám bệnh.

+ Bàn bó bột, kéo xương.

– Các loại bàn tiêm, xe đẩy tiêm, xe cấp phát thuốc, bàn thủ thuật.

– Bàn lấy máu, bàn lấy mẫu phẩm.

– Bàn để máy móc chức năng (monitor, máy thở, …)