Thiết bị ngành dược

Thiết bị ngành dược do công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP. Thiết bị ngành dược gồm:

– Thiết bị sản xuất dược phẩm

– Thiết bị phòng sạch